Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Μετά από απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, αριθμ. 308/19-5-2023, προσκαλούνται τα Τακτικά Μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα, 12/6/2023 και ώρα 18:00, στο χώρο του, στην Ξάνθη, στην οδό Αγ. Γεωργίου 1 , με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ΄αριθμ. 17/18-5-2022 πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού χρήσης 1/1-31/12/2022.

3. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής χρήσης 1/1-31/12/2022.

4. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 1/1-31/12/2023.

5. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 1/1 – 31/12/22.

6. Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη χρήσης 1/1-31/12/2022.

7. Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής με τετραετή θητεία.

9. Διάφορα θέματα

Η παραπάνω Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτή το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των τακτικών μελών και ταμειακώς τακτοποιημένων (ετήσια συνδρομή).

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα διεξαχθεί Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την επόμενη Δευτέρα, 19/6/2023, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων τακτικών μελών.

Δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση και υποψηφιότητας τόσο στο Διοικητικό Συμβούλιο, όσο και στην Εξελεγκτική Επιτροπή έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (ετήσια συνδρομή), τα οποία παρακαλούνται να το δηλώσουν εγγράφως μέχρι την Τετάρτη, 7/6/2023, στο γραφείο του Σωματείου, κατά τις απογευματινές ώρες από 18:00-21:00, καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης

Η Πρόεδρος Ε. ΣΤΑΝΤΣΙΟΥ