Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 2021

Μετά από απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, αριθμ. 282/28-5-2021, προσκαλούνται τα Τακτικά Μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , την Τετάρτη, 16/6/2021 και ώρα 19:00, στον αύλειο χώρο του, στην οδό Αγ. Γεωργίου 1, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση του υπ΄αριθμ. 15/17-6-20 πρακτικού της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού χρήσης 1/1-31/12/2020.

3. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής χρήσης 1/1-31/12/2020.

4. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 1/1-31/12/2021.

5. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 1/1 – 31/12/20.

6. Απαλλαγή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη χρήσης 1/1-31/12/2020.

7. Διάφορα θέματα Η παραπάνω Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτή το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των τακτικών μελών και ταμειακώς τακτοποιημένων (ετήσια συνδρομή).

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα διεξαχθεί Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την επόμενη Τετάρτη, 23/6/2021, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και βρίσκεται σε απαρτία με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων τακτικών μελών. Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Ξάνθης

Η Πρόεδρος Ε. ΣΤΑΝΤΣΙΟΥ